Zarząd Pneumatik Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Wysogotowie, ul. Kamienna 28.

Zarząd spółki informuje akcjonariuszy, że wszystkie akcje zostały złożone w siedzibie spółki.

Pneumatik - Logo