Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pneumatik.pl jest spółka Pneumatik S. A. z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Kamiennej 28, 62 – 081 Wysogotowo, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023240, NIP 7772419702, REGON 63967985300000 o kapitale zakładowym 1 500 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: info@pneumatik.pl, telefon: +48 61 81 61 246.

UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE TERMINY OZNACZAJĄ:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego dostępny pod adresem www.pneumatik.pl 
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.pneumatik.pl, którego dotyczy niniejszy Regulamin.
 3. Sprzedawca – spółka Pneumatik S. A z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Kamiennej 28, 62 – 081 Wysogotowo, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023240, NIP 7772419702, REGON 63967985300000 o kapitale zakładowym 1 500 000,00 zł,
 4. Klient – osoba fizyczna, która dokonuje zakupów w Sklepie internetowym Sprzedawcy w zakresie związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie.
 5. Towar – rzecz ruchoma przedstawiona na stronie Sklepu internetowego, mogąca być przedmiotem sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli złożone Sprzedawcy przez Klienta przy wykorzystaniu mechanizmów strony sklepu internetowego z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Konto Klienta – indywidualne konto utworzone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta udostępnione za pośrednictwem sieci Internet.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad. Klient może dokonać zakupu Towarów przedstawionych na stronie Sklepu internetowego z zachowaniem postanowień Regulaminu. Informacje o Towarach, a w szczególności głównych cechach świadczenia, Sklep zamieszcza na stronie www.pneumatik.pl.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym, uiszczania przez Klienta należności za zamówiony Towar, dostarczania Towarów Klientowi, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia
  i odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Klient może składać Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej: www.pneumatik.pl. Zamówienia od Klientów przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 4. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Klient jest zobowiązany do podania w Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających realizację Zamówienia.
 6. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem.
 7. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
 8. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia potwierdzenie zakupu w postaci faktury VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie papierowej na adres dostawy Towaru wskazany przez Klienta.
 9. Wszelkie informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 10. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe przy użyciu:
  • następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Brave, Arc,
  • następujących systemów operacyjnych: Linux, MacOS, Windows,
 11. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej to: przeglądarka internetowa z włączoną obsługą skryptów JavaScript.

SKŁADANIE I POTWIERDZANIE ZAMÓWIENIA.

 1. Aby złożyć Zamówienie Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 1. zapoznać się i zaakceptować Regulamin,
 2. dokonać wyboru Towaru poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 3. wybrać przycisk „Przejdź do realizacji (złożenia) zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, następnie z widoku koszyka użyć przycisku „realizacja (złożenie) zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, przy czym przed wysłaniem Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Klient jest informowany o łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami i kosztami dostawy,
 4. wskazać dane firmy: nr NIP oraz pełne dane do faktury VAT,
 5. dokonać wyboru adresu dostawy, podać osobę kontaktową wraz z numerem telefonu i adresem e-mail.
 1. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie Umowy sprzedaży.
 2. Po finalizacji (złożeniu) Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia Towaru z obowiązkiem zapłaty, wraz z określeniem ceny brutto Towaru.
 3. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w pkt. III.3 jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i stanowi potwierdzenie powzięcia informacji przez Klienta o powstaniu obowiązku zapłaty określonej ceny za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru.
 4. Złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz o łącznej cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami.
 5. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
  • podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
  • braku potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia,
  • braku wpływu płatności na konto Sprzedawcy.

REALIZACJA (DOSTAWA) ZAMÓWIENIA.

 1. W Sklepie internetowym dostępny jest następujący sposób płatności – płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia zapłatą e-przelewem.
 2. Realizacja zamówienia Towaru przez Sprzedawcę (dostawa) następować będzie przy płatności za pomocą bankowości internetowej – Sprzedawca realizuje Zamówienie po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy.
 3. Dostawa Towaru następuje w sposób i na adres wskazany w Zamówieniu.
 4. Sprzedawca dostarcza Towar w następujący sposób – dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem firmy Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o. Termin dostawy będzie wynosić maksymalnie do 20 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności u Sprzedawcy za Zamówienie. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1. Towary są objęte gwarancją Sprzedawcy. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są podawane w karcie gwarancyjnej. 
 2. Jeżeli otrzymany Towar jest niezgodny z umową, Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bądź z uprawnień z tytułu rękojmi od Sprzedawcy.
 3. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: info@pneumatik.pl. Reklamacja powinna zawierać przyczynę jej złożenia oraz zakres oczekiwanych działań od Sprzedawcy względem Klienta.
 4. W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Sprzedawca udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację drogą elektroniczną.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Z zastrzeżeniem pkt. VI 8 i 10 Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu, o którym mowa w  VI ust. 1 Regulaminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres pocztowy Pneumatik S.A ul. Kamienna 28, 62 – 081 Wysogotowo lub elektronicznie na adres email info@pneumatik.pl, tak by dotarło do Sprzedawcy i aby potrafił udokumentować fakt złożenia tego oświadczenia.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w VI. ust. 1 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 7. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem. Odbiór nastąpi na koszt Sprzedawcy. Klient zgłasza drogą mailową gotowość Towaru do odbioru i zabezpiecza je na czas transportu tj. umieszczenie Towaru na palecie, ostreczowanie Towaru.
 8. Klient ma obowiązek przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: info@pneumatik.pl, pisemnie na adres: Wysogotowo, ul. Kamienna 28, 62-081 Przeźmierowo oraz telefonicznie pod nr tel. +48 61 81 61 246. 
 2. Uznanie postanowienia Regulaminu za nieważne, bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Klient w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
  • mediację,
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Klientem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny.
 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 7. Sklep wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Polityka Cookies”.
 8. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w Sklepie internetowym znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 08.04.2024 roku.

 

Załącznik nr 1 / wzór formularza odstąpienia od umowy

Oceń ten post!

0 / 5. Liczba głosów: 0