Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Audyt sprężonego powietrza

Audyt sprężonego powietrza

Audyt sprężonego powietrza to kompleksowa usługa, w ramach której wykonuje się szereg badań, pomiarów i przeglądów systemu pneumatycznego w wymiarze całościowym – od kompresorów, przez układ uzdatniania sprężonego powietrza, po rurociągi i odbiorniki. Audytorzy sprawdzają wydajność systemu względem potrzeb przedsiębiorstwa i inne kluczowe parametry układu (ciśnienie, przepływ, obciążenie) oraz wykrywają nieprawidłowości – nieszczelności czy uszkodzenia. Badania są przeprowadzane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych.

Audyt sprężonego powietrza jest podstawą prawidłowego i optymalnego działania instalacji. Owocem audytu jest obszerny raport, na którego podstawie planuje się działania naprawcze i optymalizacyjne, które mają zwiększyć wydajność systemu, a jednocześnie obniżyć koszty jego obsługi. To opłacalna inwestycja!

Co to jest audyt sprężonego powietrza?

Audyt instalacji sprężonego powietrza to rodzaj oceny funkcjonowania układu pneumatycznego, a jej celem jest wykrycie słabszych punktów instalacji, aby kolejno je wyeliminować i tym samym przywrócić sprawność lub poprawić efektywność systemu, optymalizując stałe koszty jego eksploatacji. Podstawą audytu sprężonego powietrza jest przeprowadzenie testów i pomiarów, które obejmą wszystkie najważniejsze aspekty funkcjonowania instalacji.

Po zakończeniu audytu sprężonego powietrza Klient otrzymuje szczegółowy raport z wynikami badań oraz szereg rekomendacji uwzględniających konieczne naprawy i działania optymalizacyjne.

Audyt sprężonego powietrza zwykle przebiega nieco inaczej w zależności od firmy, w której jest przeprowadzany. Jest to usługa, którą w Pneumatik dopasowujemy ściśle do potrzeb Klienta oraz do warunków pracy i specyfiki instalacji pneumatycznej.

Jakie elementy instalacji obejmuje audyt sprężonego powietrza?

Audyt sprężonego powietrza musi objąć całość instalacji pneumatycznej – tylko w ten sposób można zdiagnozować problemy i opracować ich skuteczne rozwiązania! Badaniom i pomiarom są więc poddawane wszystkie elementy systemu:

  • sprężarki / kompresory powietrza,
  • układy uzdatniania sprężonego powietrza,
  • zbiorniki ciśnieniowe,
  • rurociągi / system dystrybucji,
  • podłączenia do odbiorników.

Jak przebiega audyt sprężonego powietrza?

Przebieg audytu sprężonego powietrza jest kwestią indywidualną zarówno dla firmy, która go przeprowadza, jak i dla przedsiębiorstwa, w którym jest organizowany. Wiele zależy od samego projektu systemu oraz od charakterystyki pracy firmy Klienta i potrzeb, które z niej wynikają. Niemniej każdy audyt sprężonego powietrza obejmuje szereg pomiarów najważniejszych punktów instalacji.

 

Pomiar wydajności systemu oraz obciążenia stacji sprężarek

Pierwszym elementem audytu sprężonego powietrza jest sprawdzenie wydajności – całości systemu pneumatycznego. Bada się więc ilość produkowanego powietrza pod ciśnieniem w danej jednostce czasu, a wynik zestawia się z zapotrzebowaniem na to medium. W ten sposób można precyzyjnie sprawdzić, czy system w obecnej formie jest wystarczająco wydajny, czy potrzebuje rozbudowy, czy może generuje zbyt dużo medium, co przekłada się na straty i niepotrzebne wydatki.

Z analizą wydajności systemu wiąże się też pomiar poboru mocy przez jednostki układu oraz test prawidłowości konfiguracji wszystkich urządzeń z elementami instalacji. W ten sposób można się dowiedzieć, ile energii potrzeba do produkcji jednostki sprężonego powietrza oraz oszacować koszt obsługi danego urządzenia. To z kolei podstawa do optymalizacji zastosowania sprężarek i zmniejszenia wydatków na ich eksploatację!

 

Pomiar przepływu sprężonego powietrza w systemie pneumatycznym

Pomiar przepływu sprężonego powietrza również jest istotny z punktu widzenia oceny wydajności instalacji. Badania zwykle przeprowadza się za pomocą specjalnych sond umieszczonych w rurociągach.

Analiza dotyczy sprawności działania systemu dystrybucji sprężonego powietrza – po opracowaniu wyników można stwierdzić, ile powietrza przepływa przez instalację i zestawić tę wartość z  ilością medium wyprodukowanego przez stację sprężarek oraz docierającego do odbiorników. Dzięki temu można więc ustalić, czy w instalacji pojawiają się jakieś nieszczelności.

 

Pomiar ciśnienia sprężonego powietrza w instalacji

Pomiary ciśnieniowe wykonuje się punktowo – dla najważniejszych elementów instalacji i za pomocą specjalistycznych czujników. Urządzenia przekazują dane, które audytorzy precyzyjnie analizują i przeprowadzają na ich podstawie obliczenia.

To także jest ważne pod kątem wydajności systemu. Zbyt niskie ciśnienie w układzie względem zapotrzebowania odbiorników sprawia, że urządzenia nie pracują wydajnie i wykorzystują jedynie część swojej mocy. Zbyt wysokie ciśnienie również nie jest wskazane, bo prowadzi do dużych strat związanych z większym zużyciem energii.

Jest to więc parametr, który wręcz musi zostać zoptymalizowany. Audyt precyzyjnie wskaże, które elementy systemu wymagają konserwacji, naprawy lub wymiany.

 

Analiza szczelności instalacji sprężonego powietrza

Nawet niewielka nieszczelność w instalacji prowadzi do kosztownych strat. Jeśli w którymś miejscu dochodzi do wycieków sprężonego powietrza, to medium zostaje zmarnowane. Trzeba za nie zapłacić, ale nie można go wykorzystać. To niepotrzebny wydatek, który można na szczęście szybko wyeliminować!

Badanie szczelności instalacji pneumatycznej należy przeprowadzić z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi i oprogramowania, które będą w stanie wykryć nawet minimalne nieszczelności. Dzięki takim pomiarom można skutecznie zlokalizować i naprawić usterki oraz przywrócić systemowi optymalną wydajność.

 

Analiza jakości produkowanego sprężonego powietrza

Na audyt instalacji sprężonego powietrza składa się też przegląd wszystkich ważnych elementów układu uzdatniania powietrza pod ciśnieniem. Każda branża i każdy proces technologiczny wymaga określonej normami jakości medium, z którego zanieczyszczenia takie jak woda, olej czy pyły zostaną wyeliminowane do określonej minimalnej wartości.

Audytorzy sprawdzają i oceniają wydajność i poprawność działania takich elementów jak osuszacze, filtry, separatory i spusty kondensatu. Mierzą np. temperaturę punkty rosy (która wskazuje na zawartość wilgoci) oraz resztkową zawartość oleju. Dzięki temu można się upewnić, czy sprężone powietrze jest wystarczająco czyste, czy może należy zastosować inne, bardziej precyzyjne elementy uzdatniające, wymienić zużyte komponenty lub przeprojektować układ.

Jakie narzędzia wykorzystuje audyt sprężonego powietrza?

Audytorzy sprężonego powietrza posługują się różnymi narzędziami – niezbędne są urządzenia pomiarowe, czujniki i sondy oraz oprogramowanie. Pneumatik to polski autoryzowany przedstawiciel marki BOGE (jednego z największych producentów systemów pneumatycznych) i nasi specjaliści korzystają z narzędzi, które opracowała ta firma.

  • BOGE Datenlogger – zaawansowany zestaw pomiarowy służący do badania efektywności pracy stacji sprężarek. Jego najważniejsze elementy to adaptery z cęgami pomiarowymi, które podłącza się do każdego pracującego kompresora, a następnie łączy z walizką pomiarową. Do niej podłącza się także przetwornik ciśnienia. Zestaw pracuje w sprężarkowni kilka dni.
  • BOGE AIReport i BOGE CST – urządzenia planistyczne i diagnostyczne do identyfikacji słabych punktów systemu, diagnozy problemów oraz warunków podniesienia efektywności układu pneumatycznego. Jest to system kontroli, który umożliwia m.in.: porównanie rzeczywistego zapotrzebowania i ilości produkowanego w instalacji sprężonego powietrza, określenie strat ciśnienia, temperatury, przecieków w instalacji czy pomiar wibracji i hałasu oraz oleju i wody w sprężonym powietrzu.

Kto przeprowadza audyt sprężonego powietrza?

W Pneumatik audyt sprężonego powietrze przeprowadzają specjaliści audytorzy o wysokich kwalifikacjach oraz ogromnej wiedzy i doświadczeniu. Nasi pracownicy regularnie biorą udział w szkoleniach, które podnoszą ich kompetencje i dają wiedzę na temat nowoczesnych technologii i osiągnięć inżynierii, które można wykorzystać do optymalizacji pracy systemu pneumatycznego.

Rekomendacje specjalistów Pneumatik wraz ze szczegółowym raportem z audytu pozwolą wdrożyć rozwiązania, które w perspektywie czasu wygenerują wysoki poziom oszczędności na poziomie kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent w stosunku do stałych kosztów obsługi systemu!

Co ma na celu audyt sprężonego powietrza?

Audyt sprężonego powietrza ma na celu wykazać różnego typu nieprawidłowości w obrębie funkcjonowania instalacji sprężonego powietrza – mogą to być usterki, ale też błędy w samym projekcie systemu czy nieprawidłowa konfiguracja elementów.

Przeprowadzenie audytu jest ważne, ale to dopiero początek drogi. To punkt wyjścia dla wdrożenia planu naprawczego lub optymalizacyjnego. Nawet jeśli zmiany konieczne do przeprowadzenia okażą się być kosztowne, to zawsze należy uwzględnić ogólny rachunek ekonomiczny i zwrot z poniesionej inwestycji.

Kiedy zaplanować audyt sprężonego powietrza?

Audyt sprężonego powietrza warto zaplanować zawsze wtedy, kiedy pojawią się jakiekolwiek problemy w systemie – zauważalne zaczną być spadki lub wahania ciśnienia i mocy, zwiększy się pobór energii, spadnie efektywność produkcji i dystrybucji lub jakość sprężonego powietrza będzie pozostawiać wiele do życzenia.

Oczywiście należy zadbać o prawidłowe warunki eksploatacji całej instalacji i urządzeń, organizować regularne przeglądy techniczne, serwisować elementy oraz naprawiać w trybie natychmiastowym wszelkie usterki. To jednak często za mało i jeśli pojawią się jakieś niepokojące sygnały, warto zainwestować w profesjonalny audyt.

Audyt sprężonego powietrza warto też zorganizować profilaktycznie. Nawet jeśli z pozoru wszystko funkcjonuje, jak należy, prawdopodobnie da się zoptymalizować działanie systemu i wygenerować oszczędności. Rekomendujemy także inwestycję w audyt w momencie, gdy przedsiębiorstwo chce się rozwijać i potrzebuje przebudować lub rozbudować swoją sprężarkownię.

Czym grozi zaniedbanie audytu sprężonego powietrza?

Przedsiębiorstwo, które nie zadba o audyt sprężonego powietrza, może narazić się na kosztowne w skutkach awarie, które pociągną za sobą przestoje w pracy i opóźnienia.

Niezoptymalizowana instalacja sprężonego powietrza generuje też wyższe koszty obsługi, które można by spożytkować w inny, lepszy sposób!

Wróć do
Usługi